TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5092/TXNK-CST
V/v chính sách thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1891/HQHCM-TXNK ngày 13/7/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc việc áp dụng chính sách thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp). Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 thì thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Theo hướng dẫn tại công văn số 17707/BTC-TCHQ ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính, tại mục I Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 7599/TCHQ-TXNK ngày 20/11/2017 của Tổng cục Hải quan thì: “....việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế...) được thực hiện như thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Theo quy định tại Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Theo công văn số 399/PVTM-P2 ngày 11/5/2018 của Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương thì trong trường hợp sản phẩm thép tấm cán nóng nhập khẩu dùng cho đóng tàu của công ty được miễn thuế nhập khẩu thì sản phẩm này cũng thuộc đối tượng miễn thuế tự vệ phải nộp theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 (công văn đính kèm).

Theo các quy định nêu trên, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 399/PVTM-P2 thì trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu thép tấm cán nóng dùng cho đóng tàu được miễn thuế nhập khẩu thì sản phẩm này cũng thuộc đối tượng được miễn thuế tự vệ phải nộp theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,CST-Ngọc (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5092/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế nhập khẩu bổ sung do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5092/TXNK-CST Ngày ban hành 30/08/2018
Ngày có hiệu lực 30/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5092/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế nhập khẩu bổ sung do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close