TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5098/TXNK-TGHQ
V/v phí bản quyền phim

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2303/HQHCM-TXNK ngày 23/8/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nêu vướng mắc về phí bản quyền phim của Công ty TNHH TM-DV Quảng cáo T.N&K (MST: 0302829509). Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại điểm 1.2.5.1 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC quy định về các điều kiện để cộng hay không cộng phí bản quyền, phí giấy phép, công văn số 15743/BTC-CST ngày 18/11/2011 và đối chiếu hồ sơ vụ việc cụ thể của Công ty TNHH TM-DV Quảng cáo T.N&K (MST: 0302829509) để xác định khoản phí bản quyền phim phải cộng hay không cộng vào trị giá của hàng hóa nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (BH-2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5098/TXNK-TGHQ năm 2018 về phí bản quyền phim nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5098/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5098/TXNK-TGHQ năm 2018 về phí bản quyền phim nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close