BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5147/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành - Suối Tiên

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1493/HQHCM-TXNK ngày 8/6/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành-Suối Tiên. Về vấn đề này, sau khi trao đổi với Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế

Căn cứ quy định về các trường hợp miễn thuế và thủ tục miễn thuế tại Điều 16, Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định trường hợp hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư phải thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Ban quản lý dự án và các nhà thầu đã được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nhưng chủ dự án và các nhà thầu vẫn đăng ký tờ khai nhập khẩu trước ngày thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế thì không đủ điều kiện miễn thuế theo quy định tại Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; không thuộc trường hợp hoàn thuế quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 nên không có cơ sở pháp lý để xử lý hoàn cho chủ dự án và các nhà thầu.

2. Về hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa nhập khẩu đ tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng”.

Căn cứ quy định nêu trên kể từ ngày 01/9/2016 (ngày có hiệu lực của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) dự án ưu đãi đầu tư khi nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định được miễn thuế đối với:

- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị (không phân biệt trong nước đã hay chưa sản xuất được);

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án (tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dụng trong dây chuyền công nghệ thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ).

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được (căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Vụ CST,Vụ PC (BTC); ,
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5147/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành - Suối Tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5147/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5147/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành - Suối Tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close