BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5198/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu - Đợt 164

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố 02 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu - Đợt 164 (02 Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Phòng QLKDD;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT (QH).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC 1:

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT ĐỂ SẢN XUẤT THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU - ĐỢT 164
Đính kèm công văn số 5198/QLD-ĐK ngày 09 tháng 4 năm 2019

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công bố

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VD-31777-19

27/02/2024

Metronidazole

BP 2014

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

China

2

VD-31781-19

27/02/2024

Ofloxacin

USP 39

Century Pharmaceuticals Ltd

India

3

VD-31782-19

27/02/2024

Ofloxacin

USP 39

Century Pharmaceuticals Ltd

India

4

VD-31790-19

27/02/2024

Progesteron

USP 38

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd

China

5

VD-31791-19

27/02/2024

Ciprofloxacin hydroclorid

USP 37

Shangyu Jingxi Pharmaceutical Co.,Ltd

China

6

VD-31613-19

27/02/2024

Ciprofloxacin

USP 38

Hefei TNJ Chemical Industry Co., Ltd.

China

7

VD-31613-19

27/02/2024

Ciprofloxacin

USP 38

Quimica Sintetica, S.A.

Tây ban nha

8

VD-31546-19

27/02/2024

Salbutamol sulphate

BP 2016

Supriya Lifescience Ltd

India

9

VD-31959-19

27/02/2024

Metronidazol

BP 2016

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd

China

10

VD-31961-19

27/02/2024

Norfloxacin

USP 34

Nakoda Chemicals Ltd.

India

11

VD-31965-19

27/02/2024

Salbutamol Sulphate

BP 2015

Jayco Chemical Industries

India

12

VD3-22-19

20/3/2022

Metronidazole

BP 2016

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

China

13

VD3-22-19

20/3/2022

Chloramphenicol

USP 39

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd

China

Danh mục này bao gồm 13 khoản./.

 

DANH MỤC 2:

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT ĐỂ SẢN XUẤT THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU - ĐỢT 164
Đính kèm công văn số      /QLD-ĐK ngày   tháng   năm

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công bố

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VD-31996-19

27/02/2024

Codeine

EP 7.0

Alcaliber S.A.

1/ Office: Genova 27, Planta 6 - Modulo 4-28004 Madrid. SPAIN

2/ Factory: Avda. Ventalomar, 1; Polígono Industrial. 45007 Toledo, SPAIN

Spain

Danh mục này bao gồm 01 khoản./.

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5198/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu - Đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 5198/QLD-ĐK Ngày ban hành 09/04/2019
Ngày có hiệu lực 09/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5198/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu - Đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close