BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5203/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế nguyên liệu, vật tư gia công tự ý tiêu hủy

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1939/HQHN-TXNK ngày 22/6/2018; số 1288/HQHN-TXNK ngày 02/5/2018; số 4758/HQHN-TXNK ngày 29/12/2017 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo về việc xác định nguyên liệu, vật tư gia công nhập khẩu bị tiêu hủy của Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế (Công ty Interserco). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý miễn thuế:

- Căn cứ điểm c, khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 (được sửa đổi tại điểm c, khoản 2, Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13) quy định: “Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

- Căn cứ khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: “Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”.

- Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 (sau này Nghị định số 187/2013/NĐ-CP) hướng dẫn Luật Thương mại thì khi doanh nghiệp tiêu hủy phải có ý kiến của Sở Tài nguyên môi trường, phải có sự giám sát của cơ quan hải quan.

- Căn cứ quy định tại điểm 6.2.5 phần XII Mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/1/2008 của Bộ Tài chính thì về thủ tục hải quan giám sát việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam: “a) Việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm được tiến hành trong quá trình thực hiện hoặc sau khi kết thúc hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng gia công và áp dụng cho cả sản phẩm gia công khi bên thuê gia công đề nghị được tiêu hủy tại Việt Nam.

b) Thủ tục hải quan giám sát việc tiêu hủy:

b1. Doanh nghiệp có văn bản gửi Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công thông báo thời gian, địa điểm tiêu hủy kèm theo văn bản thỏa thuận của bên thuê gia công và văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về quản lý môi trường nếu doanh nghiệp trực tiếp tiêu hủy.

Trường hợp doanh nghiệp thuê thương nhân khác có chức năng xử lý phế liệu, phế thải thì phải có hợp đồng tiêu hủy (1 bản chính) và văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền đối với thương nhân này (1 bản sao).

b2. Doanh nghiệp chủ động tổ chức việc tiêu hủy và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tác động của toàn bộ quá trình tiêu hủy đối với môi trường.

b3. Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công cử 02 công chức Hải quan giám sát quá trình tiêu hủy.

b4. Khi kết thúc tiêu hủy, các bên phải tiến hành lập biên bản xác nhận việc tiêu hủy theo đúng quy định. Biên bản này phải có chữ ký của Giám đốc doanh nghiệp, dấu của doanh nghiệp có hàng tiêu hủy, họ tên, chữ ký của công chức Hải quan giám sát việc tiêu hủy, những người được Giám đốc doanh nghiệp giao thực hiện tiêu hủy.

Theo Quyết định số 70/QĐ-ĐTGC ngày 01/02/2010 của Chi cục Hải quan Đầu tư gia công - Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc truy thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT của Công ty Giầy Hà Tây với lý do nguyên liệu gia công sử dụng vào mục đích khác với mục đích miễn thuế; công văn số 4758/HQHN-TXNK của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo kết quả kiểm tra làm việc với Công ty Interserco thì đến thời điểm 31/12/2009 (thời điểm chốt số liệu để bàn giao sang Công ty Interserco), Công ty Giầy Hà Tây chỉ còn tồn kho lượng nguyên liệu, vật tư với trị giá 48.029.422 đồng; Không có tài khoản 154; tài khoản 002 không có số liệu; Công ty Interserco không xuất trình được chứng từ bản gốc chứng minh một phần nguyên liệu, vật tư đã được đưa vào sản xuất bán thành phẩm.

Căn cứ các quy định nêu trên, trên cơ sở Quyết định số 70/QĐ-ĐTGC, công văn số 4758/HQHN-TXNK và hồ sơ, báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội thì trường hợp nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm tự tiêu hủy của Công ty Interserco không đáp ứng điều kiện để xem xét, xử lý miễn thuế nhập khẩu.

2. Cục Hải quan TP. Hà Nội rà soát lại quá trình xử lý kiến nghị của Công ty Interserco xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để nghiêm túc chấn chỉnh và rút kinh nghiệm trong trường hợp có sai sót.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP ĐTTM và Dịch vụ quốc tế Interserco; (Số 17 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - Thay trả lời công văn số 354/INTERSERCO ngày 19/10/2017;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5203/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư gia công tự ý tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5203/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/09/2018
Ngày có hiệu lực 06/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5203/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư gia công tự ý tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close