BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5266/TCHQ-TXNK
V/v phân loại cần trục bánh lốp

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo công văn số 5468/ĐKVN-VAQ ngày 29/8/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc phân loại Cần trục bánh lốp.

1. Liên quan đến việc phân loại mặt hàng cần trục bánh lốp, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 552/TCHQ-TXNK ngày 26/01/2018 và 2383/TCHQ-TXNK ngày 03/5/2018 về việc phân loại một số mặt hàng cụ thể được Cục Đăng kiểm xác định là cần trục bánh lốp (Cần trục bánh lốp nhãn hiệu Liebherr LTM 1160/2, XCMG QY50K và XCMG QY25E). Các cần trục bánh lốp này có hai cabin riêng biệt (cabin điều khiển di chuyển phương tiện và cabin điều khiển cần trục), có kết cấu tương tự như ô tô cần cẩu được nêu tại mục 3.4.2 của Tiêu chuẩn TCVN 7772:2007, phân loại thuộc mã số 8705.10.00 “- Xe cần cẩu”. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát và thực hiện phân loại các mặt hàng có bản chất cấu tạo tương tự theo các công văn nêu trên.

2. Liên quan đến quy định nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng tại điều 6 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 chỉ quy định đối với ô tô các loại đã qua sử dụng (bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hóa, ô tô vừa chở người vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng). Mặt hàng Cần trục bánh lốp không phải là Ô tô cần cẩu (Các cần trục bánh lốp được kiểm tra và cấp GCN theo Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, các Ô tô cần cẩu được kiểm tra và cấp GCN theo Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT và Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu). Do vậy trường hợp mặt hàng được Cục Đăng kiểm xác định là Cần trục bánh lốp (theo Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT) thì không thuộc đối tượng ô tô đã qua sử dụng quy định tại Thông tư nói trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Đầu tư Thương mại QT (Thôn Cán Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội) (thay trả lời công văn số 17/CV-QT ngày 15/5/2018);
- Công ty CP Phát triển máy xây dựng Việt Nam (Tầng 2, Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội, 445 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) (thay trả lời công văn số 130618/CV-Vinacoma ngày 13/6/2018);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5266/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5266/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 10/09/2018
Ngày có hiệu lực 10/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5266/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close