BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5268/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế NLNK bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 823/HQBN-NV ngày 20/7/2018; số 607/HQBN-NV ngày 12/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu bị hỏa hoạn của Công ty CP Ngân Sơn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 thì văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục, trình tự xét miễn thuế đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, thời hạn nộp hồ sơ xét miễn thuế chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền xác nhận về mức độ thiệt hại.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 113 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trình tự, thủ tục xét giảm thuế thực hiện như trình tự, thủ tục xét miễn thuế; Thẩm quyền xét giảm thuế là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan có thẩm quyền quyết định xét giảm thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Ngân Sơn xảy ra vụ cháy toàn bộ kho bảo quản nguyên liệu, kho lạnh và kho thành phẩm lá thuốc lá từ ngày 19/8/2015 đến ngày 26/3/2018 mới có công văn số 151/NSC-KD gửi Chi cục Hải quan Bắc Ninh đề nghị giảm thuế (quá thời hạn nộp hồ sơ 30 ngày) là chưa đáp ứng điều kiện để giảm thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 và khoản 1 Điều 113 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh căn cứ quy định nêu trên để xử lý đúng thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5268/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu bị hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5268/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 10/09/2018
Ngày có hiệu lực 10/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5268/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu bị hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close