TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5269/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH ABB - Chi nhánh Bắc Ninh.
(Số 1, đường TS23, KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 30072018/ABBBN-TVHQ ngày 02/8/2018 của Công ty TNHH ABB - Chi nhánh Bắc Ninh phản ánh vướng mắc về hoàn thuế đối với nguyên liệu tái sử dụng từ hàng tái nhập để sửa chữa. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định về các trường hợp hoàn thuế tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty xuất khẩu sản phẩm sản xuất xuất khẩu (loại hình E62) sau đó do sản phẩm không đạt chất lượng nên phải tái nhập (loại hình A31) về để sửa chữa nhưng không thể sửa chữa được số sản phẩm này Công ty đã làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng (loại hình A42) và nộp đầy đủ thuế. Sau đó, Công ty tái sử dụng được một phần nguyên liệu được tháo ra từ những sản phẩm này và lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu (loại hình E62) thì không thuộc các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH ABB - Chi nhánh Bắc Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu; VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5269/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5269/TXNK-CST Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày có hiệu lực 11/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5269/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close