TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5274/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần Cát An - Bắc Ninh.
(Đ/c: Số 5, Đường 3, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu- Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2808CV-XNKCA-BN/18 ngày 28/8/2018 của Chi nhánh Công ty cổ phần Cát An-Bắc Ninh (sau đây viết tắt là Công ty) vướng mắc về trị giá hàng hóa nhập khẩu mặt hàng Xiro Fructoza 55% dùng trong thực phẩm. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

Cơ quan hải quan kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn và xử lý kết quả kiểm tra, tham vấn theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, để đơn giản thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tại khoản 6 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC có quy định cụ thể các điều kiện để tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty cổ phần Cát An-Bắc Ninh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TGHQ (5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5274/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5274/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày có hiệu lực 11/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5274/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close