BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5283/BTNMT-TNN
V/v trả lời kiến nghị của ông Nguyn Lê Quốc Huy - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp văn bản số 9048/VPCP-ĐMDN ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của ông Nguyễn Lê Quốc Huy - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật tài nguyên nước, thì tất cả các trường hợp khai thác, sử dụng nước không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 44 của Luật tài nguyên nước đều phải có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Theo đó, tất cả các công trình đã khai thác, sử dụng nước từ nguồn nước (bao gồm cả công trình thủy lợi) trước ngày Luật tài nguyên nước năm 2012 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2013) phải có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước việc khai thác nước của các hồ chứa thủy điện, thủy lợi thuộc đối tượng phải có giấy phép. Luật thủy lợi nằm 2017 không sửa đổi, bổ sung đối tượng phải có giấy phép quy định tại Điều 44 của Luật tài nguyên nước và cũng không quy định các công trình khai thác nước trước ngày Luật tài nguyên nước có hiệu lực thì không phải có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Vì vậy, yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận khẩn trương thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các hồ chứa thuộc đối tượng phải có giấy phép do Công ty quản lý theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi quý cơ quan để xem xét, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ NN&PTNT, VCCI, UBND tỉnh Ninh Thuận (để phối hợp);
- Ông Nguyễn Lê Quốc Huy (để biết);
- Lưu: VT, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5283/BTNMT-TTN năm 2018 trả lời kiến nghị về cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu 5283/BTNMT-TTN Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày có hiệu lực 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5283/BTNMT-TTN năm 2018 trả lời kiến nghị về cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Mục lục

Mục lục

Close