BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5286/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Phạm Tuấn Hùng - Ban QLDA Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Tuyên Quang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 6981/VPCP-ĐMDN ngày 20/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Ông Phạm Tuấn Hùng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Ông như sau:

Luật đấu thầu (Điều 22 khoản 1 điểm đ và Điều 73 khoản 1) quy định một trong các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu là gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 74 của Luật này

Theo đó, đối với câu hỏi của ông Phạm Tuấn Hùng, việc thi công di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng được áp dụng hình thức chỉ định thầu khi giao cho một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để thực hiện việc di chuyển theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu nêu trên. Việc chỉ định thầu phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu.

Đối với phần công việc khảo sát thiết kế cho việc di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật không thuộc trường hợp được chỉ định thầu theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu; tuy nhiên nếu gói thầu khảo sát thiết kế có giá không quá 500 triệu đồng thì được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trong các trường hợp trên, trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác khảo sát thiết kế; di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Luật đấu thầu. Việc trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 Luật đấu thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 6981/VPCP-ĐMDN ngày 20/7/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Xã An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (CL06).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5286/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 5286/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành 01/08/2018
Ngày có hiệu lực 01/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5286/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close