BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5303/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh.
(Đ/c: Cửa khẩu Bắc Luân, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 40/CV/CTDH ngày 13/8/2018 của Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh về vướng mắc liên quan đến thủ tục tái xuất và gửi kho ngoại quan của hàng hóa miễn thuế, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ thì trường hợp hàng hóa tạm nhập đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được chuyển mục đích sử dụng là tái xuất, thủ tục tái xuất được thực hiện theo quy định hiện hành.

Hàng hóa sau khi đã hoàn thành thủ tục tái xuất đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng thực hiện theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (không cần chờ hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất). Hàng hóa gửi kho ngoại quan để tái xuất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5303/TCHQ-GSQL năm 2018 về tái xuất hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5303/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5303/TCHQ-GSQL năm 2018 về tái xuất hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close