BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5305/TCHQ-TXNK
V/v trả đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm.
(Đ/c: Số 389 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 01A/2018/XĐTMS ngày 29/08/2018 của Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại “Máy làm lạnh nước dùng điện, Hiệu ICLEAN, model ICS02”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 1 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)”.

Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do tài liệu Công ty cung cấp chưa đầy đủ, như: không có catalogue của nhà sản xuất, không có hình ảnh thực tế mặt hàng. Tài liệu Công ty gửi kèm đơn cho thấy: “Sản phẩm thực tế có thể khác so với hình ảnh minh họa”.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số nêu trên. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số, đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (My-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5305/TCHQ-TXNK năm 2018 trả đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là Máy làm lạnh nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5305/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5305/TCHQ-TXNK năm 2018 trả đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là Máy làm lạnh nước do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close