TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5331/TXNK-TGHQ
V/v xác định trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP TM Dịch Vụ Thành Minh Đức
(Đ/c: 113/49/21, KP10, Đường TCH05, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28/CV-TMĐ ngày 06/9/2018 của Công ty CP TM Dịch Vụ Thành Minh Đức vướng mắc về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

- Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư này.

- Cơ quan hải quan kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn và xử lý kết quả kiểm tra, tham vấn theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty CP TM Dịch Vụ Thành Minh Đức căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với các chứng từ, tài liệu tại hồ sơ nhập khẩu để thực hiện theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP TM Dịch Vụ Thành Minh Đức biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (Linh-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5331/TXNK-TGHQ năm 2018 về xác định trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5331/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5331/TXNK-TGHQ năm 2018 về xác định trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close