BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5341/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 1482/HQĐNg-KTSTQ ngày 16/8/2018 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc áp dụng thời hạn nộp tiền thuế ấn định của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 5 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính quy định: “5. Thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế n định

a) Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó;...”

Theo quy định trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng tiền thuế ấn định thuộc tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/7/2013 thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó nên ngoài việc nộp đủ tiền thuế ấn định, Công ty phải nộp tiền chậm nộp tính từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày nộp thuế. Cách tính tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 133 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 25/3/2018 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 5/6/2018 của Bộ Tài chính. Vì vậy, việc Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đề xuất áp dụng thời hạn nộp tiền thuế ấn định của tờ khai số 57/NKD01/C02V ngày 13/3/2014 theo quyết định ấn định thuế số 436/QĐ-HQĐNg ngày 19/6/2018 kể từ ngày ấn định thuế là không đúng với quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC và không có cơ sở giải quyết.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng hướng dẫn Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng nộp đủ tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục trưởng Cục thuế XNK (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5341/TCHQ-TXNK năm 2018 về áp dụng thời hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5341/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5341/TCHQ-TXNK năm 2018 về áp dụng thời hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close