BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5342/TCHQ-TXNK
V/v triển khai hệ thống nộp thuế thuế điện tử và thông quan 24/7

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Các ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan.

Trong thời gian qua để thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã phối hợp với các ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Việc triển khai nộp thuế điện tử đã tạo thuận lợi, giảm thủ tục, chi phí cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước (NSNN). Tổng số giao dịch và tổng số tiền thuế đã nộp qua kênh điện tử 24/7 đã tăng dần, tuy nhiên so với tỷ lệ nộp tiền vào NSNN của cơ quan hải quan còn quá thấp. Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử 24/7, Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng phối hợp thu tiếp tục thực hiện các công việc như sau:

1. Ký lại Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu với Tổng cục Hải quan:

Hiện nay, còn một số ngân hàng đã ký Thỏa thuận phối hợp thu với Tổng cục Hải quan nhưng một số căn cứ pháp lý đã thay đổi, không phù hợp với triển khai phối hợp nộp thuế điện tử trong giai đoạn hiện nay. Đề nghị các ngân hàng theo phụ lục 1 (kèm theo), phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) để hoàn thiện lại nội dung Thỏa thuận hợp tác và báo cáo Lãnh đạo các bên ký chính thức trước 31/10/2018.

2. Thống kê các mã lỗi của hệ thống:

Hiện nay, khi đăng ký nộp thuế điện tử hoặc giao dịch nộp thuế có một số trường hợp chưa phù hợp bị lỗi trên hệ thống đã thông báo cho người nộp thuế biết để xử lý lại theo từng trường hợp. Tuy nhiên, có một số mã lỗi chưa chi tiết cụ thể làm cho người nộp thuế còn chưa biết lỗi để chỉnh sửa.

Để Tổng cục Hải quan mã hóa các lỗi thường phát sinh khi đăng ký nộp thuế điện tử hoặc giao dịch nộp thuế chưa phù hợp với hệ thống hoặc từ phía ngân hàng trích nợ tài khoản, đề nghị các ngân hàng phối hợp thu đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7 thống kê toàn bộ các lỗi khi hệ thống của ngân hàng trao đổi thông tin nộp thuế điện tử 24/7 với Cổng thông tin của hải quan, gửi về Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ, Cục Thuế XNK) trước ngày 20/9/2018 để bổ sung, hoàn thiện các mã lỗi trên hệ thống thông báo chi tiết cho người nộp thuế biết.

3. Tăng cường công tác hỗ trợ, tuyên truyền nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp có mở tài khoản tại ngân hàng:

3.1. Tập trung tuyên truyền hỗ trợ cho các khách hàng chưa đăng ký nộp thuế điện tử:

- Trên cơ sở danh sách khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu mở tài khoản tại ngân hàng và danh sách các khách hàng đã đăng ký ủy quyền trích nợ, đề nghị các ngân hàng có kế hoạch tuyên truyền đến từng các doanh nghiệp có mở tài khoản tại ngân hàng nhưng chưa đăng ký ủy quyền trích nợ, nộp thuế điện tử 24/7, thông báo các lợi ích do kênh nộp thuế điện tử 24/7 mang lại cho khách hàng, các tiện ích đã được bổ sung vào hệ thống, một số tính năng hệ thống sẽ được nâng cấp đáp ứng về an ninh an toàn khi thanh toán trên Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

- Hướng dẫn chi tiết cho khách hàng các bước thực hiện đăng ký nộp thuế, đăng ký ủy quyền trích nợ và hỗ trợ trong quá trình khách hàng đăng ký và nộp thuế.

3.2. Phối hợp với các Cục Hải quan trên địa bàn tập huấn cho các doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7 theo từng loại đối tượng, hoặc theo khu công nghiệp có các doanh nghiệp thường xuyên xuất nhập khẩu.

4. Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch thanh toán với NSNN:

Hiện nay, một số chứng từ nộp tiền vào NSNN (tại ngân hàng và trực tiếp tại Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7) chuyển từ ngân hàng giữ tài khoản của khách hàng sang ngân hàng giữ tài khoản của Kho bạc đã xảy ra sai sót, cần phải điều chỉnh, tra soát, sau đó chuyển lại để thanh toán với ngân sách. Tuy nhiên, một số giao dịch viên đã trả tiền lại ngay vào tài khoản của khách hàng mà không chuyển vào tài khoản chờ xử lý để sau khi xử lý sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước, nên vi phạm quy định theo Điều 25 Thông tư 184/2015/TT-BTC khoản 3 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 của Thỏa thuận hợp tác giữa ngân hàng và Tổng cục Hải quan.

Vì vậy, đề nghị các ngân hàng hướng dẫn chi tiết cho các giao dịch viên thực hiện đúng quy định, đồng thời nghiên cứu xây dựng trên hệ thống của ngân hàng chức năng từ chối không trả lại tiền vào tài khoản của khách hàng các giao dịch thanh toán với ngân sách trong trường hợp chứng từ nộp tiền vào NSNN có sai sót.

5. Nghiên cứu và xây dựng các quy trình xử lý nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng các đối tượng doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7 sử dụng vốn vay từ ngân hàng để nộp thuế.

Đề nghị ngân hàng có ý kiến về điểm 4, 5 nêu trên và thông báo lại giải pháp xử lý cho Tổng cục Hải quan trong tháng 9/2018.

Tổng cục Hải quan thông báo để các ngân hàng phối hợp thu biết, phối hợp với Tổng cục Hải quan truyền nhận thông tin nộp tiền và chuyển tiền kịp thời vào NSNN, đảm bảo hỗ trợ hệ thống xử lý thông quan tự động cho doanh nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các CHQ tỉnh, Tp (để biết);
- Cục CNTT&TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5342/TCHQ-TXNK năm 2018 về triển khai hệ thống nộp thuế thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5342/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5342/TCHQ-TXNK năm 2018 về triển khai hệ thống nộp thuế thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close