BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5358/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Về việc vướng mắc phân loại mặt hàng “Kem trị mụn trứng cá” của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thời điểm trước ngày 01/01 /2018:

Mặt hàng được định danh là “Kem trị mụn trứng cá” được chi tiết tại mã số 3304.99.20 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Thời điểm từ ngày 01/01/2018:

Theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì:

+ Mặt hàng Kem ngăn ngừa mụn trứng cá thuộc mã số 3304.99.20, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%.

+ Mặt hàng Thuốc trị mụn trứng cá thuộc mã số 9850.00.00 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định Hải quan (để p/h);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5358/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5358/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5358/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close