BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5377/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Keysheen Việt Nam.
(Đ/c: Lô K1, Khu công nghiệp Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 018/CV-KSVHQ ngày 04/9/2018 của Công ty TNHH Keysheen Việt Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng có tên thương mại là Mặt bàn làm từ ceramics 13CXH2CEA00A001 (bộ phận của bàn) dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin cung cấp chưa phù hợp và chưa đầy đủ. Cụ thể:

- Tại điểm 16.b Mục C: không có thông tin về thời gian dự kiến nhập khẩu hàng hóa.

- Điểm 21 mục D: công ty không ghi rõ có tài liệu liên quan hay không.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên (kèm mẫu), để Công ty TNHH Keysheen Việt Nam biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Thủy-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5377/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là Mặt bàn làm từ ceramics do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5377/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5377/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là Mặt bàn làm từ ceramics do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close