BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5378/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH An Pha Việt.
(Đ/c: Phòng 701, Tòa nhà Đinh Lê, Số 123B phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị về việc xác định trước mã số số 01/APV ngày 04/9/2018 của Công ty TNHH An Pha Việt (Công ty) đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng có tên thương mại là Túi lọc. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin cung cấp chưa đầy đủ. Cụ thể:

- Tại nội dung b (Trường hợp đang chờ kết quả xử lý của cơ quan nhà nước theo quy định tại tiết b Điểm 4 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 38/2018/TT-BTC) điểm 16 (Các thông tin khác về hàng hóa) Mục C: Công ty đánh dấu “Có” nhưng không nêu cụ thể mã số, số văn bản hướng dẫn, số văn bản của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan điều tra về việc đang thụ lý hồ sơ liên quan đến hàng hóa.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên (kèm mẫu), để Công ty TNHH An Pha Việt biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Thủy - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5380/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5380/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5380/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close