BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -
Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5381/TCHQ-GSQL
V/v TTHQ đối với hàng hóa phải xin giấy chứng nhận hợp quy và giấy phép nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1961/HQBRVT-GSQL ngày 03/08/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đề nghị giải quyết thủ tục hải quan đối với lô hàng “Bộ đàm vô tuyến dùng trong hàng hải có kèm Pin” của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ kỹ thuật - Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011, Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 1961/HQBRVT-GSQL nêu trên.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hải quan:

- Thực hiện niêm phong hải quan, lập biên bản bàn giao cho Đơn vị đo kiểm được Cục Viễn thông chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định tại Điều 5 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT để thực hiện việc đo kiểm phục vụ chứng nhận hợp quy và cấp Giấy phép nhập khẩu;

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ kỹ thuật - Vũng Tàu chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vận chuyển, bàn giao lô hàng cho Đơn vị đo kiểm; bảo quản và chỉ đưa hàng hóa vào sử dụng sau khi được cơ quan hải quan xác nhận thông quan.

- Có văn bản thông báo cho Đơn vị đo kiểm và Cục Viễn thông để biết và phối hợp theo dõi lô hàng trong thời gian vận chuyển và chờ cấp giấy phép nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5381/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa phải xin giấy chứng nhận hợp quy và giấy phép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5381/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 14/08/2017
Ngày có hiệu lực 14/08/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5381/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa phải xin giấy chứng nhận hợp quy và giấy phép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close