TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5398/TXNK-CST
V/v hoàn trả thuế tự vệ

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thép JFE SHOJI Việt Nam.
(Khu Công Nghiệp Amata, Lô 202, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số JSSV20180726 ngày 26/7/2018 của Công ty TNHH Thép JFE SHOJI Việt Nam về việc đề nghị hoàn trả lại tiền thuế tự vệ năm 2017 đã nộp. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 thì:

“3. Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

4. Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ”.

Theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Bộ Công Thương về miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và hoàn trả thuế phòng vệ thương mại.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa trong trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.

Theo quy định tại Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương và Thông báo kèm theo về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu có mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999. Bộ Công Thương sẽ có Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ căn cứ trên Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ của các công ty trực tiếp sử dụng các mặt hàng tôn màu chất lượng cao nhập khẩu phục vụ mục đích đặc biệt. Danh sách các công ty được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và lượng tôn màu chất lượng cao được miễn trừ của từng công ty được công khai trên website của Cục Quản lý cạnh tranh.

Căn cứ các quy định nêu trên, qua kiểm tra trên website của Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương thì không có tên của Công ty TNHH Thép JFE SHOJI Việt Nam trong danh sách các công ty được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định 1931/QĐ-BCT. Do đó, cơ quan hải quan không đủ cơ sở để hoàn thuế tự vệ cho Công ty.

Đề nghị Công ty TNHH Thép JFE SHOJI Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương cơ quan quyết định việc áp dụng thuế tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu để được xem xét, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (Ngọc).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5398/TXNK-CST năm 2018 về hoàn trả lại tiền thuế tự vệ năm 2017 đã nộp do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5398/TXNK-CST Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5398/TXNK-CST năm 2018 về hoàn trả lại tiền thuế tự vệ năm 2017 đã nộp do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close