BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5409/TCT-KK
V/v xử lý hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3008/CT-TTHT ngày 02/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc hoàn trả khoản thu ngân sách nộp thừa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

- Căn cứ Khoản 5 Điều 28, Điều 33, Điều 57, Khoản 2 Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

- Căn cứ Điều 25 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hà Nam, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam xem xét hồ sơ thực tế và quy định hiện hành để xác định lại số thuế đủ điều kiện được hoàn, số thuế đã hoàn, số tiền thu hồi hoàn đã nộp, số đã nộp thừa (nếu có) của Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên (Việt Nam). Trường hợp Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên (Việt Nam) đủ điều kiện, thủ tục thuộc trường hợp hoàn nộp thừa, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện:

- Hướng dẫn Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên (Việt Nam) thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 57, Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo nguyên tắc: Nguồn tiền hoàn trả số tiền thu hồi hoàn thuế GTGT đã nộp thừa được chi từ nguồn thu hồi hoàn thuế GTGT năm hiện hành. Nguồn hoàn trả số tiền chậm nộp đã nộp thừa (nếu có) được hoàn trả từ NSNN theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- KBNN;
- Vụ: PC CS;
- Lưu: VT. KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5409/TCT-KK năm 2017 về việc xử lý hoàn thuế GTGT của Tổng cục Thuế ngày 23/11/2017

Số hiệu 5409/TCT-KK Ngày ban hành 23/11/2017
Ngày có hiệu lực 23/11/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5409/TCT-KK năm 2017 về việc xử lý hoàn thuế GTGT của Tổng cục Thuế ngày 23/11/2017
Mục lục

Mục lục

Close