TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54151/CT-TTHT
V/v kê khai thuế BVMT đối với mặt hàng Naptha

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu quân đội
(Đ/c: Số 33B, đường Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0100108688)

Trả lời công văn số 287/CT-TC ngày 16/4/2018 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu quân đội (sau đây gọi tắt là công ty) đề nghị hướng dẫn việc kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng Naptha. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 3 Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định đối tượng chịu thuế:

“1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

a) Xăng, trừ etanol;

b) Nhiên liệu bay;

c) Dầu diezel;

d) Dầu hỏa;

đ) Dầu mazut;

e) Dầu nhờn;

g) Mỡ nhờn.

…”

-Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định đối tượng không chịu thuế:

“1. Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Căn cứ các quy định nêu trên, mặt hàng Naptha không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 5 - 187 Giảng Võ để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu quân đội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 54151/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng Naptha do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu 54151/CT-TTHT Ngày ban hành 02/08/2018
Ngày có hiệu lực 02/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 54151/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng Naptha do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close