BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5417/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Công ty CP UPS Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 1309/UPS ngày 13/9/2018 và văn bản ngày 15/9/2018 về việc lùi thời hạn di dời của Công ty CP UPS Việt Nam, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty CP UPS Việt Nam được tiếp tục hoạt động tại địa điểm hiện tại đến hết ngày 30/9/2018. Sau ngày 30/9/2018, Công ty không hoàn thành việc di dời đến địa điểm đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra, báo cáo Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh của Công ty CP UPS Việt Nam tại địa chỉ số 26 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TC (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5417/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5417/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 17/09/2018
Ngày có hiệu lực 17/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung


Công văn 5417/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

 

Mục lục

Mục lục

Close