BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5418/TCHQ-GSQL
V/v tạm dừng hoạt động của các địa điểm chuyển phát nhanh không đáp ứng điều kiện theo quy định

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 2840/HQHN-GSQL ngày 12/9/2018 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo vướng mắc thủ tục tạm dừng hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh, tiếp theo công văn số 5252/TCHQ-GSQL ngày 10/09/2018, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục tạm dừng hoạt động các địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính:

Đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện thủ tục tạm dừng đối với các địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính nêu tại mục I công văn số 5252/TCHQ-GSQL theo quy định tại Điều 14 Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ (không yêu cầu doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị tạm dừng).

2. Về xử lý hàng hóa tồn tại các địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính:

Cho phép lưu giữ hàng hóa trong thời gian 90 ngày (kể từ ngày từng lô hàng được đưa đến điểm chuyển phát nhanh, bưu chính), trường hợp lô hàng phải kiểm tra thực tế khi làm thủ tục hải quan thì việc kiểm tra thực tế thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính. Riêng địa điểm của Công ty TNHH TNT Express World Wide tại Hà Nội thực hiện việc kiểm tra tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội hoặc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên có trách nhiệm đảm bảo công tác giám sát đối với hàng hóa còn lưu giữ tại các địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính chặt chẽ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày lô hàng được đưa đến địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TC (để theo dõi);
- Cục HQ TP.HCM, Đà Nẵng (để t.h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5418/TCHQ-GSQL năm 2018 về tạm dừng hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh không đáp ứng điều kiện theo quy định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5418/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 17/09/2018
Ngày có hiệu lực 17/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5418/TCHQ-GSQL năm 2018 về tạm dừng hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh không đáp ứng điều kiện theo quy định do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close