BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5451/BHXH-CNTT
V/v hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Mục c, Khoản 5, Điều 26 Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn), bổ sung chức năng tra cứu các cơ sở KBCB được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn). BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo:

1. Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Chế độ BHXH và phòng Giám định thực hiện:

- Hướng dẫn các cơ sở KBCB thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (theo Phụ lục 8, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (chi tiết theo hướng dẫn tại Phục lục 01 gửi kèm).

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tra cứu danh sách các cơ sở KBCB được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam (chi tiết theo hướng dẫn tại phục lục 02 gửi kèm)

2. Phòng Chế độ BHXH chủ trì phối hợp với phòng Giám định thực hiện thẩm định và phê duyệt các cơ sở KBCB đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên phần mềm Xét duyệt chính sách theo đúng quy định (chi tiết theo hướng dẫn tại Phục lục 03 gửi kèm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ SỬ DỤNG TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
(Gửi kèm theo công văn số: 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Cơ s KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT

- Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

- Bưc 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Đăng ký cấp chứng từ

Màn hình sẽ hiển thị như sau:

- Bước 3. Chọn nút  để khai báo các thông tin để Đăng ký quyền cấp chứng từ.

Trong đó:

+ Email: tài khoản thư điện tử liên hệ.

+ Số điện thoại: Điện thoại liên hệ.

+ CQ quản lý BHXH: Chọn cơ quan BHXH quản lý trực tiếp.

+ Giấy phép HĐ: Số của giấy phép hoạt động

+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.

+ Người ĐD kí: Tên người đại diện ký trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)

+ Nơi nhận: Như nơi nhận trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)

+ Mẫu đăng kí đính kèm: Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT) có chữ ký, đóng dấu đỏ.

+ Thêm người hành nghề: Thêm danh sách người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo Phụ lục 8 gửi kèm.

- Bước 4. Chọn Đăng ký. Nếu cơ quan BHXH từ chối sẽ thông báo lý do vào email của cơ sở KCB. Nếu cơ quan BHXH phê duyệt, cơ sở KCB sẽ thấy tại màn hình Kết quả gửi hồ sơ.

2. Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT

- Bước 1. Truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

- Bước 2. Chọn Đăng ký cấp chứng từ như hình sau:

- Bước 3. Chọn Đăng ký tài khoản như hình sau:

Bước 4. Khai báo các thông tin để Đăng ký quyền cấp chứng từ.

Trong đó:

+ Email: tài khoản thư điện tử liên hệ.

+ Số điện thoại: Điện thoại liên hệ.

+ Cơ quản lý BHXH: Chọn cơ quan BHXH quản lý trực tiếp.

+ Giấy phép HĐ: Số của giấy phép hoạt động

+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.

+ Người ĐD kí: Tên người đại diện ký trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)

+ Nơi nhận: Như nơi nhận trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)

+ Mẫu đăng kí đính kèm: Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT) có chữ ký, đóng dấu đỏ.

+ Thêm người hành nghề: Thêm danh sách người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo Phụ lục 8 gửi kèm.

- Bước 5. Chọn Đăng ký và đợi Cổng GĐ BHYT gửi tài khoản và mật khẩu vào email đã khai báo ở Bước 4. Khi đăng ký thành công, cơ sở KCB sẽ nhìn thấy màn hình sau:

 

PHỤ LỤC 02

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CÁC CƠ SỞ KCB ĐƯỢC PHÉP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
(Gửi kèm theo công văn số 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

- Bước 1. Truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn.

- Bưc 2. Chọn chuyên mục Tra cứu trực tuyến như hình sau:

Bước 3. Chọn Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh và thực hiện tìm kiếm:

 

PHỤ LỤC 03

HƯỚNG DẪN PHÊ DUYỆT CÁC CƠ SỞ KCB ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ SỬ DỤNG TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
(Gửi kèm theo công văn số 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

- Bước 1. Đăng nhập phần mềm Xét duyệt chính sách tại địa chỉ https://tcs.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mt khu đã được cấp.

- Bước 2. Chọn chức năng ODTS -> Phê duyệt đăng ký cấp chứng từ

- Bước 3. Chọn Cơ sở y tế đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cần phê duyệt và chọn Phê duyệt/Hủy phê duyệt như hình sau:

Trong đó, các chỉ tiêu tìm kiếm gồm:

+ Cơ sở KCB: Mã cơ sở KCB.

+ Tên cơ sở KCB: Tên cơ sở KCB.

+ Ký HĐBH: Loại cơ sở KCB (Ký hợp đồng KCB/ Không ký hợp đồng KCB).

+ Giấy phép hoạt động: Số giấy phép hoạt động của cơ sở KCB.

+ Phê duyệt: Trạng thái của cơ sở KCB (Chưa phê duyệt/Phê duyệt/Từ chối).

+ Ngày duyệt: Ngày phê duyệt cơ sở KCB.

+ Từ ngày, Đến ngày: Lọc các có ở KCB theo các chỉ tiêu tìm kiếm trên Từ ngày -> Đến ngày.

Lưu ý: Nháy đúp vào bản ghi thông tin cơ sở KCB ở grid view (lưới hiển thị phía dưới) để hiển thị Phụ lục 8 theo Thông tư 56/2017/TT-BYT.

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5451/BHXH-CNTT năm 2018 hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 5451/BHXH-CNTT Ngày ban hành 27/12/2018
Ngày có hiệu lực 27/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5451/BHXH-CNTT năm 2018 hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close