BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5456/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v trả lời kiến nghị của ông Bùi Ngọc Hà

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 6977/VPCP-ĐMDN ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của ông Bùi Ngọc Hà trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ về việc thực hiện quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo nội dung câu hỏi của ông Bùi Ngọc Hà thì Công ty A có nguồn gốc là tổ chức kinh tế trong nước và sử dụng đất trên cơ sở góp vốn bằng quyền sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân trong nước; sau đó, các tổ chức, cá nhân trong nước là cổ đông của Công ty A đã chuyển nhượng cổ phần của họ trong Công ty A cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và Công ty A trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Liên quan đến kiến nghị của ông Bùi Ngọc Hà, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Đối với trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty A và giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa trước khi trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 183 của Luật đất đai thì:

- Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn sử dụng đất;

- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng đất có nguồn gốc được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chỉ được bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật đất đai.

2. Đối với trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng quyền sử dụng đất không bị vốn hóa vào Công ty A trước khi trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với trường hợp này thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện các quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo hợp đồng góp vốn đã giao kết khi thành lập Công ty A theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật doanh nghiệp và các pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp để đăng Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho tổ chức, cá nhân được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/cáo);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/cáo);
- VCCI (để biết);
- Lưu: VT, VP (TH); TCQLĐĐ (CSPC)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5456/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 trả lời kiến nghị về việc thực hiện quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu 5456/BTNMT-TCQLĐĐ Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5456/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 trả lời kiến nghị về việc thực hiện quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Mục lục

Mục lục

Close