BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5465/TCHQ-TXNK
V/v xử lý số linh kiện tồn kho cuối kỳ

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ô tô cao cấp Thaco.
(Đ/c: Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 216/2018/CV-THACO PREMIUM ngày 28/8/2018 của Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ô tô cao cấp Thaco (Công ty) về việc kiến nghị xử lý số lượng linh kiện tồn cuối kỳ tại công văn 4799/TCHQ-TXNK. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xử lý s lượng linh kiện nhập khẩu tồn cuối kỳ:

Nội dung hướng dẫn xử lý số linh kiện nhập khẩu tồn cuối kỳ tại công văn số 4799/TCHQ-TXNK được căn cứ trên cơ sở quy định của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và hướng dẫn của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính. Theo đó, số linh kiện nhập khẩu còn tồn trong giai đoạn đề nghị trước (kỳ quyết toán trước), chuyển sang sản xuất, lắp ráp ô tô tại giai đoạn đề nghị tiếp theo (kỳ quyết toán tiếp theo) sẽ không được áp dụng mức thuế suất 0%.

Như vậy, số linh kiện nhập khẩu còn tồn trong kỳ quyết toán trước chuyển sang sản xuất, lắp ráp ô tô tại kỳ quyết toán tiếp theo sẽ không được áp dụng mức thuế suất 0% và không tính vào sản lượng chung cho kỳ quyết toán tiếp theo.

Tổng cục Hải quan ghi nhận những bất cập liên quan đến việc xử lý linh kiện nhập khẩu tồn cuối kỳ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

2. Vướng mắc liên quan đến Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT01/2018/TT-BKHĐT:

Ngày 10/9/2018, Bộ Tài chính có công văn số 10920/BTC-CST hướng dẫn việc áp dụng Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 và Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định linh kiện là hàng hóa trong nước đã sản xuất được. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để được hướng dẫn thực hiện theo các nội dung tại công văn trên của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ô tô cao cấp Thaco biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Quảng Nam, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Hà Nam Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Thủy (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5465/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý số linh kiện tồn kho cuối kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5465/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 19/09/2018
Ngày có hiệu lực 19/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5465/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý số linh kiện tồn kho cuối kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close