BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5468/TCHQ-TXNK
V/v phân loại thép chữ H và chữ I

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 957/QĐ-BCT ngày 21/3/2017 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc, Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã gặp vướng mắc trong việc phân biệt thép hình chữ H và chữ I. Bộ Công thương đã có công văn số 5490/BCT- QLCT ngày 21/6/2017 đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ căn cứ theo TCVN 7571-16:2017 và TCVN 7571-15:2006 làm cơ sở phân biệt thép chữ H chữ I, nhằm xác định đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá. Tuy nhiên, để xác định thời điểm áp dụng TCVN 7571-16:2017 và TCVN 7571-15:2006 đối với mặt hàng thép hình theo chú giải HS được xác định là thép chữ I nhưng theo tiêu chuẩn Việt Nam là thép chữ H, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ khoản 3, 4 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 5490/BCT-QLCT ngày 21/6/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4882/TCHQ-TXNK ngày 24/7/2017 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thống nhất chỉ áp dụng TCVN 7571-16:2017 và TCVN 7571-15:2006 làm cơ sở phân biệt thép chữ H chữ I. Theo đó, các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 24/7/2017 thì áp dụng TCVN 7571-16:2017 và TCVN 7571-15:2006 để phân biệt thép chữ H, chữ I làm cơ sở xác định đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo quy định của Bộ Công thương. Đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 24/7/2017 thì áp dụng chú giải chi tiết Danh mục HS để xác định thép chữ H, chữ I.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Bộ Khoa học và công nghệ;
- Bộ Công thương;
- Vụ HTQT, Vụ CST, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Cục KĐHQ, Cục KTSTQ, Vụ Thanh tra - kiểm tra, Cục GSQL, Cục ĐTCBL, Vụ Pháp chế (TCHQ);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
N
guyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5468/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại thép chữ H và chữ l do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5468/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 19/09/2018
Ngày có hiệu lực 19/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5468/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại thép chữ H và chữ l do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close