BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5477/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH TNT Express World Wide Việt Nam
(Địa chỉ: 39B đường Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 21/2018/TNT/OPS ngày 14/9/2018, 24/2018/TNT/OPS ngày 18/9/2018 và 25/2018/TNT/OPS ngày 18/9/2018 của Công ty TNHH TNT Express World Wide Việt Nam về việc lùi thời hạn đối với các địa điểm chuyển phát nhanh không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh của Công ty TNHH TNT Express World Wide Việt Nam tại TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30/9/2018. Sau ngày 30/9/2018, các địa điểm của Công ty không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng kiểm tra, báo cáo Tổng cục Hải quan thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng (để t.h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5477/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5477/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5477/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close