BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5492/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong quản lý thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 1774/HQLS-TXNK ngày 23/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về vướng mắc trong quản lý thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với những lô hàng giải phóng hàng, các lô hàng mang về bảo quản:

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc trong việc theo dõi nợ thuế đối với các lô hàng giải phóng hàng, các lô hàng mang về bảo quản.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu, hỗ trợ khắc phục xử lý các vướng mắc khi quản lý đối với các lô hàng giải phóng hàng trên hệ thống kế toán tập trung (KTTT). Riêng đối với các lô hàng mang về bảo quản, đề nghị các đơn vị theo dõi, quản lý theo quy định trên hệ thống Ecusstoms và các hệ thống liên quan.

Sau khi hệ thống KTTT được nâng cấp, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

2. Một số trường hợp tờ khai Vnaccs đã hoàn thành kiểm tra và đã được cấp phép nhưng hệ thống KTTTT không tự động ra chứng từ ghi số thuế phải thu:

Hệ thống KTTTT trong trường hợp bị nghẽn, đề nghị đơn vị liên hệ ngay với Cục CNTT&TK Hải quan để được hỗ trợ.

3. Liên quan đến quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018:

3.1. Thiết kế chương trình GTT02 có thêm 01 cột “Chỉ dẫn rủi ro về trị giá”:

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện tra cứu trên tờ khai hải quan tại hệ thống VNACCS/VCIS. Về lâu dài, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu nâng cấp hệ thống GTT02 theo hướng tra cứu được chỉ dẫn rủi ro về trị giá.

3.2. Đối với những doanh nghiệp được đánh giá, phân loại doanh nghiệp không tuân thủ trên hệ thống Quản lý rủi ro:

3.2.1. Đối với những doanh nghiệp được đánh giá, phân loại là doanh nghiệp không tuân thủ trên hệ thống Quản lý rủi ro (địa chỉ: 10.224.128.174), đề nghị đơn vị tra cứu tại chức năng 5.2.2 (xem thông tin doanh nghiệp):

- Tại chức năng 5.2.2 nhập mã doanh nghiệp cần tra cứu;

- Ấn nút tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị mức độ tuân thủ của doanh nghiệp;

3.2.2. Về việc tích hợp trên hệ thống Vnaccs/Vcis đối với trường hợp doanh nghiệp không tuân thủ và tuân thủ để tạo thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan: hiện tại, hệ thống Vnaccs/vcis không thể nâng cấp, chỉnh sửa do vậy việc tích hợp chưa thực hiện được trên hệ thống. Trong giai đoạn này, đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tra cứu trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro.

4. Danh mục hàng hóa rủi ro về trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2018:

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến và sửa trong lần sửa đổi và bổ sung Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá đợt gần nhất theo hướng đổi tên đơn vị dòng 399 Danh mục rủi ro từ “PCE” thành “KGM”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục CNTT & TKHQ (để th/hiện);
- Các Cục Hải quan tỉnh, TP (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5492/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc trong quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5492/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5492/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc trong quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close