BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5500/TCHQ-TXNK
V/v khiếu nại việc áp mã HS mặt hàng DAP

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
(Đ/c: 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2618/PBHC-KD ngày 17/8/2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) về việc khiếu nại việc áp mã HS mặt hàng phân bón DAP nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung công văn khiếu nại; Căn cứ thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại quy định tại Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011:

Việc khiếu nại của Công ty liên quan đến Quyết định ấn định thuế của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để được xử lý theo quy định.

Tổng cục thông báo để Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5500/TCHQ-TXNK năm 2018 khiếu nại việc áp mã HS mặt hàng DAP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5500/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5500/TCHQ-TXNK năm 2018 khiếu nại việc áp mã HS mặt hàng DAP do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close