BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5563/TCHQ-TXNK
V/v bản dịch Chú giải chi tiết Danh mục HS, Tuyển tập ý kiến phân loại hàng hóa Phiên bản 2017

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Công văn này bản dịch Chú giải chi tiết Danh mục HS và Tuyển tập ý kiến phân loại hàng hóa theo phiên bản 2017 Chú giải chi tiết Danh mục HS và Tuyển tập ý kiến phân loại hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới làm tài liệu tham khảo chính thức, phục vụ việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Trong quá trình áp dụng, nếu có sự khác biệt về mô tả hàng hóa bằng tiếng Việt và mô tả hàng hóa bằng Tiếng Anh thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa bằng tiếng Anh.

Tổng cục Hải quan xin hoan nghênh và sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp về dịch thuật để hoàn thiện trong các phiên bản sau.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Vụ Chính sách Thuế- BTC (để biết);
- Vụ Pháp chế- BTC (để biết);
- Vụ Hợp tác quốc tế- BTC (để biết);
- Vụ Pháp chế- TCHQ (để phối hợp);
- Vụ Hợp tác quốc tế- THCQ (để phối hợp);
- Cục Kiểm định hải quan (để phối hợp);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để phối hợp);
- Cục Quản lý rủi ro (để phối hợp);
- Cục Giám sát quản lý (để phối hợp);
- VCCI
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- D. Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5563/TCHQ-TXNK năm 2018 về bản dịch Chú giải chi tiết Danh mục HS, Tuyển tập ý kiến phân loại hàng hóa Phiên bản 2017 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5563/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 25/09/2018
Ngày có hiệu lực 25/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5563/TCHQ-TXNK năm 2018 về bản dịch Chú giải chi tiết Danh mục HS, Tuyển tập ý kiến phân loại hàng hóa Phiên bản 2017 do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close