BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/LĐTBXH-ATLĐ
V/v: thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện AT, VSLĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Ngày 19/01/2018 Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh có Công văn số 35/CV-CQN về việc đề nghị bổ sung hoạt động tự huấn luyện AT, VSLĐ, sau khi xem xét nội dung công văn, hồ sơ doanh nghiệp đã gửi Cục An toàn lao động - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội thông báo như sau:

1. Bổ sung hoạt động tự huấn luyện tại mục 7 “các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2m trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm” quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

2. Thông báo này bổ sung vào nội dung Thông báo tại công văn số 3470/LĐTBXH-ATLĐ ngày 18/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động đối với Công ty theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ LĐTBXH;
- Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, Cục ATLĐ (03 bản).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Hà Tất Thắng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 568/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 568/LĐTBXH-ATLĐ Ngày ban hành 08/02/2018
Ngày có hiệu lực 08/02/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 568/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close