BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/LĐTBXH-ATLĐ
V/v: thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty than Khe Chàm - TKV

Căn cứ Giấy chứng nhận số 04/2015/GCN ngày 14/01/2015 của Cục An toàn lao động về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ và kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thẩm định thực tế tại Công ty than Khe Chàm - TKV về việc đề nghị bổ sung đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của công ty, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo Công ty than Khe Chàm - TKV đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như sau:

1. Đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm 1, 4 và nhóm 6;

2. Đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm 3 quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, gồm:

a) Mục 1 Phụ lục Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội gồm: thiết bị áp lực, thiết bị nâng, nồi hơi.

b) Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc Mục: 3, 5, 7 (chỉ làm các công việc trên cao, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm), 8 (chỉ làm các công việc trong hang hầm), 10 (chỉ làm các công việc khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản), 11, 12, 13 quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

3. Thông báo đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Công ty than Khe Chàm - TKV có thời hạn đến ngày 14 tháng 01 năm 2020.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động đối với Công ty theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu VT, Cục ATLĐ (03 bản).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Hà Tất Thắng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 569/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 569/LĐTBXH-ATLĐ Ngày ban hành 08/02/2018
Ngày có hiệu lực 08/02/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 569/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close