BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5715/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 11364/HQHP-GSQL ngày 28/8/2018 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng vướng mắc C/O, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Liên quan đến chứng từ vận tải: Trường hợp doanh nghiệp đã cung cấp cho cơ quan hải quan vận đơn được cấp tại nước xuất khẩu, các thông tin khai báo trên C/O đều phù hợp với dữ liệu trên trang điện tử của cơ quan cấp C/O và không có nghi ngờ về các nội dung khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan chấp nhận nộp bổ sung chứng từ vận tải được cấp tại nước xuất khẩu để xử lý theo quy định.

2. Liên quan đến chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp: yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hướng dẫn tại công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 8/2/2013 để thực hiện.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị biết và xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5715/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5715/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 02/10/2018
Ngày có hiệu lực 02/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5715/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close