BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5724/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến thông tin thể hiện trên C/O mẫu D cấp điện tử được truyền qua hệ thống Một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện thông điệp điện tử và xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử” được quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn về cách hiểu đối với mục “Normal” và “Drawback” trên C.O mẫu D điện tử tại công văn số 620/GSQL-GQ4 ngày 06/3/2018.

Tuy nhiên, hiện tại các nước ASEAN chưa thống nhất về thể thức, cách đánh dấu trên 02 mục này. Theo đó, cơ quan hải quan không thực hiện từ chối C/O đối với các C/O mẫu D cấp điện tử không được đánh dấu/được đánh dấu tại 02 mục này. Sau khi các nước ASEAN thống nhất về cách thức triển khai, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng cam kết.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Văn phòng;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5724/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5724/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 02/10/2018
Ngày có hiệu lực 02/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5724/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close