BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5749/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt VPHC đối với hàng trung chuyển quá thời hạn lưu giữ theo quy định

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời Công văn số 2482/HQHCM-CBLXL ngày 13/9/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng trung chuyển quá thời hạn lưu giữ theo quy định do Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý thương mại và dịch vụ Hàng hải làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 241 Luật Thương mại 2005 quy định: “Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh”. Như vậy, theo quy định của Luật Thương mại thì trung chuyển là một hoạt động của dịch vụ quá cảnh hàng hóa.

Do đó, đối với trường hợp nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ vụ việc, xác định rõ; trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục trung chuyển hàng hóa theo quy định tại Điều 44 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) mà vi phạm quy định về thời hạn lưu giữ hàng hóa trung chuyển thì đối chiếu với quy định tại điểm c khoản 4, điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) để xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5749/TCHQ-PC năm 2018 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng trung chuyển quá thời hạn lưu giữ theo quy định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5749/TCHQ-PC Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày có hiệu lực 03/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5749/TCHQ-PC năm 2018 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng trung chuyển quá thời hạn lưu giữ theo quy định do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close