BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5754/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục giám sát hải quan về hàng hóa, tàu bay chuyển cảng

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 169 Express
(Đ/c: Khu kinh tế CK Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của quý Công ty trên Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp - Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ về đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu trị giá thấp trên hệ thống VNACCS đối với hàng vận chuyển qua cửa khẩu đường bộ, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 3 Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, địa điểm làm thủ tục hải quan gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan quản lý địa điểm kiểm tra tập trung,.... Theo đó, hàng hóa của Công ty gửi qua đường bộ từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại qua cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, tỉnh Tây Ninh được thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu. Đây là hình thức mới phát sinh trên thực tế, do vậy hệ thống VNACCS/VCIS của Tổng cục Hải quan chưa cho phép đăng ký tờ khai MIC/MEC qua cửa khẩu đường bộ.

Tổng cục Hải quan tiếp thu ý kiến trên đây để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 191/2015/TT-BTC nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Bưu chính 2010: "Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế được thay mặt người sử dụng dịch vụ bưu chính thực hiện các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu bưu gửi khi là đại diện hợp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính". Ngoài ra, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 người khai hải quan bao gồm doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Theo đó, doanh nghiệp chuyển phát nhanh khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty không bắt buộc phải là đại lý hải quan.

Hiện nay, mã số tạm (gồm 13 chữ số 9999999999-998) được sử dụng trong hệ thống VNACCS/VCIS được áp dụng cho những đơn vị là đại lý làm thủ tục hải quan. Trường hợp, các doanh nghiệp chuyển phát nhanh không phải là đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan cấp mã khai báo riêng. Do vậy, khi hệ thống VNACCS của cơ quan hải quan hoàn chỉnh chức năng đăng ký tờ khai MIC/MEC qua cửa khẩu đường bộ, đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được cấp mã khai báo riêng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 169 Express biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5754/TCHQ-GSQL năm 2018 thủ tục giám sát hải quan về hàng hóa, tàu bay chuyển cảng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5754/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày có hiệu lực 03/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5754/TCHQ-GSQL năm 2018 thủ tục giám sát hải quan về hàng hóa, tàu bay chuyển cảng do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close