BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5782/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1381/HQCT-NV ngày 31/7/2018 của Cục Hải quan TP.Cần Thơ về vướng mắc liên quan đến thời điểm nộp C/O mẫu D số tham chiếu 0027313/JKM/2018, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thời điểm nộp C/O đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt được quy định cụ thể tại Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, người khai hải quan được nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Thời điểm làm thủ tục hải quan được xác định từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến thời điểm thông quan hàng hóa. Trường hợp giải phóng hàng thì thời điểm làm thủ tục hải quan được xác định từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến thời điểm giải phóng hàng.

Đối với lô hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan nhập khẩu số 102046454530/A11 ngày 06/6/2018 của Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu Đông Dương, yêu cầu Cục Hải quan TP.Cần Thơ kiểm tra cụ thể vụ việc, trường hợp lô hàng nhập khẩu chưa được thông quan/giải phóng hàng, người khai hải quan thực hiện nộp C/O theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 5 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC; cơ quan hải quan thực hiện tiếp nhận, kiểm tra C/O theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Cần Thơ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn Phòng TC (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5782/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5782/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5782/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close