BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/BXD-KTXD
V/v xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình hầm lò.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty than Mạo Khê - TKV

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2735/TMK - DAGĐMK ngày 05/6/2017 của Công ty than Mạo Khê - TKV đề nghị cho ý kiến về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình hầm lò. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng.

2. Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, không phân biệt loại công trình. Quy định về cấp bậc, hệ số lương của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD chỉ bắt buộc áp dụng đối với các dự án phê duyệt sau thời điểm có hiệu lực của Thông tư.

Đối với các dự án phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư, chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư về việc vận dụng cấp bậc, hệ số lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và các quy định có liên quan để thực hiện.

3. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01/2015/TT-BXD thì thanh toán, quyết toán theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Công ty than Mạo Khê - TKV căn cứ hướng dẫn trên thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 58/BXD-KTXD năm 2017 xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình hầm lò do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 58/BXD-KTXD Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày có hiệu lực 27/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 58/BXD-KTXD năm 2017 xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình hầm lò do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close