BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5804/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu nội, ngoại tệ (tiền mặt) qua biên giới VN - Lào

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 1169/HQQT-NV ngày 15/8/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc xuất nhập khẩu tiền mặt qua biên giới Việt Nam - Lào, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị kiểm tra Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam có thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 08/7/2004 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước hay không?

Trong trường hợp Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam đáp ứng các yêu cầu thì thực hiện thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại công văn số 708/TCHQ- GSQL ngày 08/02/2017 của Tổng cục Hải quan. Việc kiểm tra thực tế thực hiện theo điểm 3 công văn số 708/TCHQ-GSQL nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLRR, Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5804/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu nội, ngoại tệ (tiền mặt) qua biên giới Việt Nam - Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5804/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 31/08/2017
Ngày có hiệu lực 31/08/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5804/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu nội, ngoại tệ (tiền mặt) qua biên giới Việt Nam - Lào do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close