TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5836/TXNK-CST
V/v hàng hóa nhập khẩu của dự án Bến Thành-Suối Tiên

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2048/HQHCM-TXNK ngày 30/7/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án Đường sắt Bến Thành - Suối Tiên, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.”

Căn cứ điểm 3 mục III phần A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Căn cứ “Công hàm vay vốn VNXIV-3 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ngày 20/03/2007” thì “Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam sẽ miễn: Cho các công ty của Nhật Bản hoạt động với tư cách là các nhà cung cấp, các nhà thầu và nhà tư vấn đối với tất cả các khoản thuế quan và phí tài chính liên quan đến việc nhập khẩu và tái xuất nguyên liệu và thiết bị cần thiết để thực hiện dự án” (không quy định miễn thuế đối với hàng hóa là phụ tùng, vật tư tiêu hao, thiết bị thử nghiệm chưa được chế tạo, lắp đặt ngay vào hệ thống máy móc, thiết bị mà để sử dụng trong giai đoạn bảo dưỡng sau khi Dự án đi vào hoạt động).

Căn cứ quy định trên thì hàng hóa tạm nhập, tái xuất là thiết bị cần thiết để thực hiện dự án thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại Công hàm vay vốn VNXIV-3, khoản 4 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH11; hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án là các loại phụ tùng, vật tư tiêu hao, thiết bị thử nghiệm chưa được chế tạo, lắp đặt ngay vào hệ thống máy móc, thiết bị của Dự án mà để sử dụng trong giai đoạn 05 năm bảo dưỡng sau khi dự án đi vào hoạt động không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 đồng thời cũng không thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại Công hàm vay vốn VNXIV-3 nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPTC (để b/c);
- Lưu: VT, CST-Ly (03 bản);

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5836/TXNK-CST năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu của dự án Bến Thành-Suối Tiên do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5836/TXNK-CST Ngày ban hành 02/10/2018
Ngày có hiệu lực 02/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5836/TXNK-CST năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu của dự án Bến Thành-Suối Tiên do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close