BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5841/TCHQ-PC
V/v xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 11/8/2017 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2479/HQHCM-CBLXL ngày 9/7/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến giải quyết vướng mắc xử lý hàng tịch thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ kết quả giám định số 16G05HQ02138-04 ngày 16/01/2017 và số 16G05HQ02138-05 ngày 16/01/2017 thì lô hàng thiết bị chuyển đổi tín hiệu (kỹ thuật số) và tấm mạch in đã lắp ráp linh kiện đã qua sử dụng là phế liệu, không có giá trị sử dụng lại, thuộc trường hợp phải xử lý tiêu hủy theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

- Việc xử lý phế liệu được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Do đó, trường hợp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thấy cần xử lý theo hình thức khác với hình thức tiêu hủy thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; khoản 7 Điều 10 và khoản 6 Điều 13 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/09/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường để xây dựng phương án xử lý, trình cơ quan có thẩm quyền có ý kiến, làm cơ sở báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5841/TCHQ-PC năm 2017 xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước do Tổng cục Hải quan

Số hiệu 5841/TCHQ-PC Ngày ban hành 05/09/2017
Ngày có hiệu lực 05/09/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5841/TCHQ-PC năm 2017 xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước do Tổng cục Hải quan
Mục lục

Mục lục

Close