BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5854/QLD-CL
V/v xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh Cao Bằng;
- Sở Y tế Tp. Hà Nội;
- Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh;
- Công ty CPDP Hà Nội (Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội)

Căn cứ vào các qui chế dược hiện hành của Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 13/TTKN-CV ngày 08/4/2019 của Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm tỉnh Cao Bằng gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 21/L-19 ngày 08/4/2019 về thuốc Viên nén bao tan trong ruột Diclofenac (Diclofenac natri 50mg), SĐK: VD-28946-18, Số lô: 210918; Ngày SX: 060918; HD: 060920 do Công ty CPDP Hà Nội sản xuất. Mẫu thuốc do Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm tỉnh Cao Bằng lấy tại Nhà thuốc Mai Thu, Tổ 4 phường Sông Bằng, Tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Yêu cầu Công ty CPDP Hà Nội phối hợp với các cơ sở phân phối thuốc, phải:

a) Báo cáo tình hình sản xuất (thời gian, số lượng sản xuất), phân phối (tên, địa chỉ của các cơ sở kinh doanh đã mua thuốc, số lượng cung cấp) lô thuốc Viên nén bao tan trong ruột Diclofenac (Diclofenac natri 50mg), SĐK: VD-28946-18, Số lô: 210918 về Cục Quản lý Dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký công văn này.

b) Phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm nghiệm thuốc Nhà nước tiến hành lấy mẫu bổ sung ít nhất 03 mẫu thuốc, trong đó có 01 mẫu thuốc lưu tại Công ty và mẫu thuốc tại ít nhất 02 cơ sở bán buôn khác, trong đó có cơ sở bán buôn đã cung cấp thuốc cho Nhà thuốc Mai Thu. Địa điểm lấy mẫu do cơ quan kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm nghiệm thuốc lựa chọn và quyết định trên cơ sở báo cáo của công ty. Gửi mẫu đã lấy tới Viện Kiểm nghiệm thuốc TW hoặc Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh để kiểm tra chất lượng đối với chỉ tiêu Độ hòa tan. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được mẫu về Cục Quản lý Dược để có căn cứ xử lý tiếp theo.

2. Đề nghị Viện Kiểm nghiệm thuốc TW / Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh ưu tiên tiến hành kiểm tra chất lượng đối với chỉ tiêu Độ hòa tan của các mẫu lấy bổ sung đối với thuốc Diclofenac, SĐK: VD-28946-18, Số lô: 210918 do Công ty CPDP Hà Nội sản xuất, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

3. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tiến hành niêm phong toàn bộ lô thuốc Diclofenac, SĐK: VD-28946-18, Số lô: 210918 không đạt chất lượng nêu trên tại Nhà thuốc Mai Thu.

4. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hà Nội kiểm tra và giám sát Công ty CPDP Hà Nội thực hiện việc báo cáo tình hình sản xuất, phân phối và việc gửi mẫu bổ sung để kiểm tra chất lượng thuốc Diclofenac, SĐK: VD-28946-18, Số lô: 210918 theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Nhà thuốc Mai Thu, Tổ 4 phường Sông Bằng, Tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (để thực hiện);
- Lưu: VT, CL (NL).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5854/QLD-CL năm 2019 về xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 5854/QLD-CL Ngày ban hành 19/04/2019
Ngày có hiệu lực 19/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 5854/QLD-CL năm 2019 về xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close