BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5862/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Xương sụn và xương ức heo, đông lạnh”

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9753/HQHP-TXNK ngày 23/7/2018 của cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc trong việc phân loại và tính thuế mặt hàng "Xương sụn heo và xương ức heo đông lạnh" do Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Thực phẩm Hạ Long nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; tham khảo Chú giải Chi tiết HS Chương 02 thì:

- Mặt hàng "Xương sụn heo đông lạnh (tên thương mại Froxen pork softbone)" có bản chất là phần rìa sụn thu lại được sau khi tách lọc để lấy được phần xương sườn chính của con lợn, gồm chủ yếu đầu xương sụn có bám thịt gân và mỡ, đông lạnh, ăn được thì thuộc nhóm 02.06, mã số 0206.49.00 (kèm theo hình ảnh minh họa mặt hàng).

- Mặt hàng "Xương ức heo đông lạnh, ăn được" nếu xác định:

+ Mặt hàng là thịt với tất cả xương nguyên vẹn, cũng như thịt có một số hoặc một phần xương bị lọc bỏ thì thuộc nhóm 02.03, mã số 0203.29.00

+ Mặt hàng không thỏa mãn nội dung trên thì thuộc nhóm 02.06, mã số 0206.49.00.

2. Về xử lý thuế: Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa nhập khẩu để tính thuế và xử lý thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5862/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng “Xương sụn và xương ức heo, đông lạnh” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5862/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5862/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng “Xương sụn và xương ức heo, đông lạnh” do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close