BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5863/TCHQ-TXNK
V/v khai mã số HS mặt hàng Rutile >87%

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường Lâm.
(Đ/c: Tầng 6 tòa nhà Viettel KDC Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/CV-CTĐL ngày 21/9/2018 của Công ty Cổ phần Đường Lâm về việc xác định mã số HS mặt hàng Rutile >87%. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; tham khảo nội dung công văn ngày 2/10/2013 của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng Rutile thì:

Mặt hàng Rutile hàm lượng >87% có mã số HS 2823.00.00.30 tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

2. Để được hướng dẫn về việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty Cổ phần Đường Lâm liên hệ với Chi cục Hải quan Bình Thuận- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Đường Lâm biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Chi cục Hải quan Bình Thuận (để t/h);
- Cục Kiểm định Hải quan (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh
Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5863/TCHQ-TXNK năm 2018 về khai mã số HS mặt hàng Rutile >87% do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5863/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5863/TCHQ-TXNK năm 2018 về khai mã số HS mặt hàng Rutile >87% do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close