BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5874/TCHQ-TXNK
V/v cảnh báo dấu hiệu gian lận, lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7427/BCT-PVTM ngày 14/9/2018 của Bộ Công Thương về việc phản ánh có dấu hiệu gian lận, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với một số mặt hàng tôn mạ, tôn màu nhập khẩu (công văn đính kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để đảm bảo tính hiệu quả của các biện pháp PVTM, ngăn chặn gian lận thương mại, tránh thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra đối với các lô hàng tạm nhập, tái xuất (đặc biệt là những lô hàng tái xuất sang Cam-pu-chia), các lô hàng kê khai là nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu;

- Tăng cường hậu kiểm tra đối với các doanh nghiệp có lượng nhập khẩu tôn mạ, tôn màu gia tăng đột biến;

- Ngăn chặn tình trạng kê khai sai mã HS để lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại thông qua kiểm tra chuyên ngành, giám định hàng hóa nhập khẩu, kiểm tra thực tế,...;

- Tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa;

- Rà soát hoạt động nhập khẩu tôn mạ, tôn màu bằng đường tiểu ngạch để ngăn chặn hàng nhập khẩu, hàng kém chất lượng, hàng gian lận nguồn gốc xuất xứ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (để báo cáo)
- Cục ĐTCBL, GSQL, KTSTQ (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5874/TCHQ-TXNK năm 2018 về cảnh báo dấu hiệu gian lận, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5874/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5874/TCHQ-TXNK năm 2018 về cảnh báo dấu hiệu gian lận, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close