TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5875/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí.
(Đ/c Khu công nghiệp Tân trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20180920 ngày 20/9/2018 của Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí về việc đề nghị khai bổ sung giảm trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã thông quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/7/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4223/TCHQ-TXNK trả lời Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí. Theo đó, trường hợp lô hàng máy mạ treo tự động của Công ty nhập khẩu theo tờ khai số 101165717440 ngày 07/12/2016 không thuộc các trường hợp khai bổ sung (quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật hải quan số 12/2014/L-CTN ngày 30/6/2014; khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính), xét giảm thuế (quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13; khoản 1 Điều 111 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) và không thuộc các khoản điều chỉnh trừ theo quy định (quy định tại Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính).

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ - Hòa(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5875/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5875/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 02/10/2018
Ngày có hiệu lực 02/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5875/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close