BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5892/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp theo công văn số 2667/TCHQ-GSQL ngày 16/5/2018 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về chứng từ chứng minh hàng hóa đáp ứng quy tắc vận tải trực tiếp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 10, Phụ lục 4, Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, người khai hải quan cần xuất trình chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp trong trường hợp hàng hóa trước khi đến Việt Nam quá cảnh qua Malaysia và Singapore, không phải là thành viên của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Trường hợp người khai hải quan không cung cấp được xác nhận của cơ quan hải quan nước trung gian xác nhận hàng hóa nguyên trạng, đề nghị hướng dẫn người khai hải quan cung cấp chứng từ chứng minh theo quy định tại điểm b hoặc điểm c, khoản 3, Điều 18, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và theo hướng dẫn tại điểm 4.b hoặc 4c, công văn 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013 để được kiểm tra và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Số 1, Khâm Thiên, Hà Nội) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5892/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5892/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 09/10/2018
Ngày có hiệu lực 09/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5892/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close